Jag, Beck, Columbo och Wallander – ett inlägg om revision!


Det har hänt att jag har bett om att få ett uttalande från företagsledningen och fått kommentaren ”tar du inget som helst ansvar själv”. Det där med ansvar är inte alltid så enkelt som det låter och vad för ansvar har en revisor egentligen? För att kunna svara på det måste jag först förklara vad en revision är och lite om hur det går till. Jag misstänker att en del tycker att revisionen till största del är en påtvingad tjänst, i vissa fall en relativt dyr en dessutom, och det enda som erhålls är en revisionsberättelse. För den intresserade ska jag kortfattat försöka förklara vad en revision är och dessutom varför ett undertecknat uttalande från företagsledningen är en del av revisionen.

För att göra revisionen lite mer spännande så jämför vi den med en brottsutredning. Alla som sett en TV-deckare vet att först finns en misstanke om brott, ett påstående, och sedan arbetar deckaren eller kommissarien för att samla bevis för att få fast brottslingen och till slut ska skurken dömas vid en domstol som gör en oberoende prövning av alla bevis.  Visst låter det spännande!

I den något mindre dramatiska verklighet som jag lever i erhålls ofta ett bokslut och en årsredovisning, vilka är påståenden om ställningen i ett företag. För att jag som revisor ska kunna uttala mig om årsredovisningen så behöver jag revisionsbevis som styrker innehållet i årsredovisningen. Det finns olika grad av tillförlitlighet av revisionsbevis och generellt kan det sägas att handlingar från externa källor utan anknytning till verksamheten är starkare bevis än en muntlig förklaring från företagaren. Exempelvis är ett engagemangsbesked från en bank ett starkare revisionsbevis på vad kontobehållningen är än en utskrift från huvudboken och en muntlig försäkran från bolagets företrädare. Genom att samla revisionsbevis och kritiskt granska dessa, med professionell skepticism, får revisorn en god bild över vad som är korrekt och vad som i vissa fall är mindre korrekt och ibland till och med fel.

Innan en revisor börjar samla revisionsbevis ska det göras en riskbedömning av företaget och en utvärdering av dess interna kontroll. Jag går inte in i detalj hur detta görs men det innebär bland annat att vi ställer frågor och följer upp hur företagets redovisning och rapportering ser ut, vilka kontroller företaget själva har och granskar hur effektiva de är för att upptäcka felaktigheter. Kan vara bra att känna till när ni får en massa frågor från oss revisorer och våra assistenter.

När vi gjort vår planering och utvärderat risken för fel och sedan samlat ihop de revisionsbevis som krävs sammanfattar vi våra revisionsnoteringar och avrapporterar till företagets företrädare, som ofta i mindre företag är ägaren som dessutom är styrelsen. Det vi avrapporterar kan vara möjligheter till förbättringar men det kan också vara felaktigheter som finns i bolagets redovisning. Är felaktigheterna så pass allvarliga att revisorn bedömer att de påverkar en utomstående läsares uppfattning om årsredovisningen är vi skyldiga att upplysa om detta i revisionsberättelsen om företaget inte korrigerar felaktigheterna i bokslutet. Min erfarenhet är att de flesta företag vill justera det som blivit fel, och gör också så, och erhåller en omodifierad, eller ren, revisionsberättelse.

Ett viktigt revisionsbevis är ”Uttalande från företagsledningen” (eller Representation letter som det kallas på engelska och förkortas lite tufft till rep.letter). I uttalandet framgår, sammanfattningsvis, att styrelsen tar ansvar för redovisningen, att de förstår ansvaret de har enligt lagar och regler och att de inte undanhållit information från oss revisorer som skulle påverka årsredovisningen och revisionsberättelsen. Uttalandet ska undertecknas av en eller flera ledande befattningshavare i företaget, vanligtvis VD eller styrelseledamot.

Hur är det då med revisorns ansvar? Jo, revisorn tar ansvar för sin revision, att den utförs enligt god revisionssed. God revisionssed är International Standards on Auditing, förkortat ISA, och den som är intresserad av ISA får gärna fördjupa sig i den men det är inget jag i detalj ska tråka ut dig som läsare med. Företaget och dess företrädare tar ansvar för redovisningen och medelförvaltningen (vilket bland annat innebär att bolaget har försäkringar, inte bryter mot bolagsordningen eller struntar i att redovisa skatter) och vi revisorer tar ansvar för revisionen. På så vis bidrar vi, tillsammans, till bättre information till företagens intressenter som kan vara ägarna, kunder, leverantörer, Skatteverket, kreditgivare med flera.  Erkänn att det låter bra!

Sist men inte minst – Kom ihåg att en revisor inte letar efter fel, vi letar efter rätt!


Det är vi som är Norrköping!